Usługi dla doradców restrukturyzacyjnych

Zadzwoń

512 721 652

Napisz do nas

bezpłatna konsultacja

WARIANTY WSPÓŁPRACY

Kancelaria Prawna what.now® świadczy usługi na rzecz doradców restrukturyzacyjnych.

Przedstawiamy poniżej warianty współpracy z organami postępowań restrukturyzacyjnych. Zakres usług został przygotowany w formie pakietowej z uwzględnieniem etapów postępowań restrukturyzacyjnych: (1) etap przedsądowy, (2) etap w toku postępowań oraz wymogów formalnych przewidzianych przez przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne. Pakiety można dowolnie ze sobą łączyć.

Cena każdorazowego pakietu/usługi zależy od kilku czynników, m.in.: liczba wierzycieli, łączna suma wierzytelności, liczba pracowników, forma prowadzenia księgowości, itp.

Wycena jest dokonywana indywidualnie, po wstępnej analizie sytuacji dłużnika w oparciu o ankietę przygotowaną przez Kancelarię Prawną what.now®.

W przypadku skorzystania, z co najmniej 2 pakietów lub co najmniej 1 pakietu i min. 1 usługi dodatkowej, istnieje możliwość negocjacji cenowej.

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY
Z KANCELARIĄ PRAWNĄ WHAT.NOW®

 • współpraca z Kancelarią posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży prawnej i finansowej w zakresie prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
 • oszczędność czasu i środków finansowych doradcy restrukturyzacyjnego,
 • profesjonalne wsparcie w przygotowaniu dokumentów wymienionych w ustawie prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe niezbędnych do prawidłowego, z punktu widzenia formalnego, prowadzenia tych postępowań,
 • profesjonalne wsparcie merytoryczne i procesowe w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego na każdym jego etapie w tym zastępstwa przed sądami,
 • profesjonalne wsparcie specjalistów z rynku AGRO – w przypadku restrukturyzacji gospodarstwa rolnego – poprzez np. dokonanie analizy stanu gospodarstwa rolnego w zakresie warunków glebowo – klimatycznych, zastosowanych technologii, metod i sposobów żywienia zwierząt, przegląd ewidencji leczenia oraz dokumentacji zootechnicznej, sporządzenie opinii nt. stanu gospodarstwa rolnego, opracowanie strategii wdrożenia działań naprawczych.

PAKIET

DOKUMENTY FORMALNE
- PZU

etap
pozasądowy

ZAKRES
USŁUG
 • Spis wierzytelności
 • Spis wierzytelności spornych
 • Wstępny plan restrukturyzacyjny
 • Prognozy finansowe obejmujące projektowane zyski i straty na kolejne
  pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach
 • Wstępne propozycje układowe
 • Wniosek o zatwierdzenie warunków układu
  (*w przypadku przyjęcia układu)
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET

DOKUMENTY FORMALNE
- PPU, PU, PS

etap
pozasądowy

ZAKRES
USŁUG
 • Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
 • Wstępny plan restrukturyzacyjny
 • Prognozy finansowe obejmujące projektowane zyski i straty na kolejne
  pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach
 • Wstępne propozycje układowe
 • Bilans dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku
 • Wykaz wierzycieli
 • Wykaz wierzycieli spornych
 • Oświadczenia przewidziane w przepisach art. 227, 265 lub 284 p.r.
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET


DOKUMENTY FORMALNE

etap w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Plan restrukturyzacyjny
 • Prognozy finansowe obejmujące projektowane zyski i straty
  na kolejne pięć lat wraz opisem
  przyjętych założeń
 • Propozycje układowe
 • Spis wierzytelności
 • Spis wierzytelności spornych
 • KOSZT PAKIETU
  ZAPYTAJ O RABAT
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  RABAT

PAKIET

PLAN
RESTRUKTURYZACYJNY

etap w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa
 • Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika
 • Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka
 • Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów
 • Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego
 • Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji
 • Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią
 • Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach
 • Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu
 • Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego
 • Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET

PROGNOZY
FINANSOWE

etap w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat opartych na co najmniej dwóch prognozach
 • Opis przyjętych założeń do prognoz
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET


NEGOCJACJE

etap w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Rozesłanie do wierzycieli zaproszeń do negocjacji
 • Rozesłanie do wierzycieli propozycji układowych
 • Prowadzenie rozmów za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (mail, telefon, wideokonferencja) lub/i uczestnictwo w spotkaniach bezpośrednich z wierzycielami zmierzających do wypracowania warunków porozumień układowych
 • Regularny kontakt z wierzycielami (udzielanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości)
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET

PROPOZYCJE
UKŁADOWE

etap w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Przygotowanie propozycji układowych w toku prowadzenia negocjacji z wierzycielami, lub/i
 • Aktualizacja propozycji układowych w toku prowadzenia negocjacji z wierzycielami
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT

PAKIET

DODATKOWE
USŁUGI

etap pozasądowy/etap
w toku postępowań

ZAKRES
USŁUG
 • Zastępstwa przed sądami
 • Opracowanie kart do głosowania dla każdego z wierzycieli wraz z ich dystrybucją i zbieraniem głosów
 • Wsparcie w przygotowaniu zgromadzenia wierzycieli
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań z czynności i sprawozdań rachunkowych
 • Przygotowywanie sprawozdań z wykonania układu
 • Doradztwo w zakresie organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej (dot. rynku agro
 • Przygotowywanie analizy w obszarze rynku agro
 • KOSZT PAKIETU
  WYCENA INDYWIDUALNA
 • POZOSTAŁE USŁUGI
  ZAPYTAJ O RABAT